Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng - Khoá 6 năm 2020
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A160 - Khoá 23 (Thành phố Hải Dương)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A180- Khóa 25 năm 2020 – 2021 (Mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 31
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A157 - Khoá 23 (huyện Thanh Hà)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K65 ( năm 2020 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Giàng)
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A179 - Khoá 25 (Mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Công chức văn hóa- xã hội năm 2019
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A155 - Khoá 23
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B26 - Khoá 23
12345
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương