Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,679
Xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng hiện nay

GVC Đặng Đình Chiến

Phó trưởng khoa xây dựng đảng

 

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhằm làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong đặc điểm, điều kiện mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và nền kinh tế tri thức. Do vậy xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng trong sạch vững mạnh là một nội dung cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng đảng ở mọi giai đoạn cách mạng.  Bởi vì Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, Nghị quyết… và bằng chính sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Theo Hồ Chí Minh: “đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”. Cho nên xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng có chất lượng là nội dung cốt nõi của công tác xây dựng Đảng

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung, ở Trường Chính trị nói riêng dáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng hiện nay thì cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

 Một là: tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, đi vào chiều sâu trong chi bộ, trong mỗi đảng viên, nêu cao tính gương mẫu, thực hiện của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, của Đảng viên có quyền, có chức trong thực hiện NQTW 4 và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, làm thay đổi hẳn nếp nghĩ, cách thức xử sự, đối xử và thói quen không đúng, thiếu lành mạnh, thiếu văn hóa nơi công sở và trong các môi trường khác.

 Hai là: Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho Đảng viên theo phương châm mỗi đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe, đồng thời thường xuyên kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao đó; coi trọng việc đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, tránh hình thức, cào bằng vì thực tế hiện nay trong nhiều tổ chức đảng và trong nhận thức của nhiều đảng viên chạy theo thành tích, đã dẫn đến che dấu cho nhau, có hiện tượng không chịu phấn đấu nhưng lại muốn thành tích, muốn được khen thưởng nhờ vào sự chạy chọt, nịnh bợ, cơ hội chủ nghĩa đã làm mất đi động lực thi đua; gắn đánh giá, xếp loại đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và động cơ thái độ, ý thức trách nhiệm thực sự; biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng là những đảng viên có thành tích tiêu biểu, uốn nắn những biển hiện lệch lạc, xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh và tính chất của thi đua khen thưởng.

Ba là: Cần phải nâng cao nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tự phê bình và phê bình: tự phê bình và phê bình vừa là một nhu cầu vừa là một đạo lý và vừa là một quy luật trong đời sống và sự vận động, phát triển của Đảng nói chung, của mỗi đảng viên nói riêng.

 Về nhu cầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn, thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi sai lầm”(1). Người nói tiếp: “Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như cần không khí ”(2). Song, tự mình soi mình vẫn chưa đủ và không bao giờ đủ, mà phải nhờ đồng chí góp ý, chỉ ra giúp không chỉ những khuyết điểm mà cả những ưu điểm, cái hay, cái tốt của mình, đó là một nét đẹp của đạo lý Việt Nam. “Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm... là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ... Mọi người có quyền phê bình nhau để cùng nhau tiến bộ”(3). Đó là điều thiêng liêng, cao cả của mỗi đảng viên và của toàn Đảng. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau, bổ trợ nhau nhằm bảo vệ tinh thần đồng chí, giúp đỡ, học tập lẫn nhau, phát huy cái tốt, loại trừ cái xấu, xây dựng đồng chí, xây dựng tổ chức, đối với mỗi người có tự phê bình được mình thì mới phê bình được người khác. Thực tế hiện nay trong Đảng có biểu hiện không tự phê bình được mình, không giám nhận những mặt hạn chế yếu kém của mình và còn cố tình dấu giếm khuyết điểm. Do đó không giám phê bình người khác, rất ngại và sợ phê bình cấp trên cho nên mới có tình trạng bình xét phân loại đảng viên cuối năm xong, nhận bằng khen, giấy khen rồi thì ngay sau đó bị cơ quan pháp luật đọc lệnh bắt vì vi phạm pháp luật.

 Đó là một quy luật, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò: “Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Mà muốn được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”(4).Vì vậy, mục đích của tự phê bình và phê bình là để giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển; là để thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết gắn bó trong tổ chức; là để khi tiến lên Đảng ta tuy nghìn người nhưng ý chí đồng tâm như một người. Nghĩa là, “trị bệnh cứu người”, “đoàn kết chặt chẽ”, “cốt lợi cho công việc chung”. Do đó, cần phải có động cơ và thái độ đúng đắn, vượt lên trên quan hệ cá nhân mang tính chủ quan để vì đồng chí trưởng thành, đội ngũ đảng viên của Đảng trong sạch vững mạnh, vì tổ chức của Đảng trong sạch, vững mạnh; phải có tình thương yêu đồng chí với nhau, vui cái vui của đồng chí, sẻ chia những lỗi lầm của đồng đội và lấy đó làm bài học cho chính mình. Không thể có được tự phê bình và phê bình đúng đắn và hiệu quả khi lấy “chủ nghĩa cá nhân chống chủ nghĩa cá nhân”, “chủ nghĩa thực dụng chống chủ nghĩa thực dụng”, “chủ nghĩa cơ hội chống chủ nghĩa cơ hội”...

 Bốn là: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, thông qua các phong trào thi đua; thông qua việc giao và thực hiện nhiệm vụ cho cá nhân, thông qua các hoạt động, các quan hệ xã hội trong và ngoài tổ chức của mỗi cá nhân, tổ chức đảng phát hiện nguồn để bồi dưỡng, kết nạp quần chúng vào Đảng. quá trình bồi dưỡng hết sức chú ý xem xét và định hướng động cơ vào Đảng đúng đắn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và hoạt động xã hội cho đối tượng; đặc biệt chú trọng quan tâm đến các đối tượng là thanh niên, cán bộ nữ, người có trình độ cao nhằm từng bước trẻ hóa và nâng cao trình độ học vấn của đội ngũ đảng viên của Đảng; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên gắn với xây dựng chi bộ, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

 Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thường xuyên sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Việc kiểm tra, giám sát có thể tiến hành thông qua việc giao nhiệm vụ cho đảng viên, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thông qua quan hệ trong công tác cũng như trong sinh hoạt.

Sáu là: Đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà hạt nhân là đồng chí bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là giải pháp rất quan trọng. Cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những người có trách nhiệm cao nhất trong xây dựng Đảng và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà đặc biệt là của đồng chí bí thư chi bộ vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Nếu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân chủ, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái. Ngược lại, nếu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là những người quan liêu, không quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, thì công tác giáo dục cán bộ, đảng viên chủ quan, thiếu trách nhiệm trong đánh giá, kiểm tra, phát hiện những biểu hiện tiêu cực, suy thoái; thiếu kiên quyết trong giáo dục, xử lý người vi phạm hoặc xử lý thiếu công tâm… sẽ làm cho đúng - sai, tốt - xấu lẫn lộn, tư tưởng lý luận của Đảng, giá trị đạo đức cách mạng và môi trường giáo dục trong cơ quan, đơn vị không nghiêm và thiếu lành mạnh, tạo cơ hội cho những tư tưởng lệch lạc về chủ nghĩa cá nhân nảy sinh và phát triển.

Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đặc biệt là của bí thư trong mối quan hệ với cấp ủy cơ quan, đơn vị; kịp thời nêu gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cơ chế giám sát cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cơ chế cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.

 Bẩy là: Làm tốt công tác quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú, Chi bộ nơi đảng viên công tác phải thường xuyên giáo dục, kiểm tra đảng viên về đạo đức, lối sống bằng nhiều phương pháp, hình thức tác động khác nhau; có trách nhiệm quản lý toàn diện đảng viên về lập trường, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách và lối sống. Mặt mạnh, yếu của đảng viên không chỉ thể hiện ra ở nơi công tác mà còn ở những nơi khác, trong đó có nơi cư trú. Chi bộ nơi đảng viên công tác cần có phương pháp thích hợp, hiệu quả để uốn nắn, nắm chắc, nắm kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan đến phẩm chất đạo đức của Đảng viên thể hiện trong mối quan hệ giữa đảng viên và gia đình với việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương và mối quan hệ của đảng viên với quần chúng nhân dân nơi cư trú.

 Chi bộ nơi đảng viên công tác có thể phối hợp với Chi bộ nơi đảng viên cư trú phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của đảng viên, góp ý về đảng viên để có đánh giá toàn diện về đảng viên trong công tác cũng như cuộc sống.

Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra một cách cấp bách: “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội...”(5). Đó chính là những nội dung xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay và những nội dung ấy đã được cụ thể hóa trong ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết trở thành cơ sở thực tiễn. Đòi hỏi giảng viên nói chung, giảng dạy môn Xây dựng Đảng nói riêng phải quán triệt một cách sâu sắc và vận dụng một cách sáng tạo vào giảng dạy cho các lớp, các đối tượng học viên hiện nay. C.Mác thích nhắc lại câu thơ của đại thi hào Gớt rằng: “Mọi lý thuyết đều xám chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Khoa học xây dựng Đảng cũng chỉ gắn với “cây đời”, với thực tiễn thì nó mới có sức sống thanh xuân. Sức thanh xuân và hấp dẫn của nó chính là ở tính cấp thiết, tính hữu ích gắn liền với cuộc sống, sinh mệnh của Đảng.

Chú thích

(1), (2), (3), (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t. 6, tr. 211, 242, 241

 (5). Đảng cộng sản Việt Nam, VK Đại hội XI, Nxb CTQG H, 2011, tr257

Các tin mới hơn
Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh (26/09/2019)
Thiêng liêng di chúc Bác Hồ (05/09/2019)
Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Hải Dương phấn đấu tự học theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (30/08/2019)
Yêu cầu của người giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (22/08/2019)
Một số kinh nghiệm thu hút học viên nghe bài đối với giảng viên trẻ hiện nay (21/08/2019)
Các tin cũ hơn
Đổi mới việc phân công bài giảng nhằm vừa phát huy năng lực đội ngũ, vừa đảm bảo định mức đối với đội ngũ giảng viên (28/01/2014)
Biến đổi trong hệ chuẩn mực đạo đức xã hội ở nước ta trước tác động của nền kinh tế thị trường (15/01/2014)
Phát triển bền vững ở Việt Nam (07/01/2014)
Kiên trì thực hiện triết lý phát triển giáo dục Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh (27/11/2013)
Quá trình nhận thức của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh (23/10/2013)
Thông báo