Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,657
Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính ngoài kế hoạch mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương năm 2017

             UBND tØnh h¶i d­¬ng

           Tr­êng chÝnh trÞ 

       Số:         /TB-TCT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Hải Dương, ngày    tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính

ngoài kế hoạch mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương năm 2017 

Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện”;

Để góp phần  chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh quyết định mở 01 lớp đào tạo lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính ngoài kế hoạch cho các đồng chí nằm trong đối tượng cần phải hoàn thiện ngay trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

1. Đối tượng dự tuyển và thứ tự ưu tiên:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp huyện và tương đương.

- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.

Trong quá trình xét tuyển, ưu tiên trước hết là các đồng chí đã được bổ nhiệm các chức danh đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nhưng còn nợ điều kiện là phải có bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo quy định, sau đó mới đến các đối tượng khác.

2. Điều kiện dự tuyển:

- Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

- Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đồng ý cho đi học

- Tự nguyện đi học.

3. Số lượng: không quá 70 học viên

4. Hình thức và thời gian đào tạo: Học tại chức (ngoài kế hoạch) theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

5. Thời gian khai giảng: Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2017.

6. Địa điểm học: Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

7. Kinh phí: 6 triệu VNĐ/học viên/ khóa như quy định đối với các đối tượng ngoài kế hoạch mà nhà trường đã thu học phí.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đối chiếu với các tiêu chuẩn, căn cứ vào nhu cầu của cán bộ cần hoàn thiện ngay bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính chọn, cử và lập danh sách cán bộ đi học (theo mẫu) gửi về Phòng Đào tạo nhà trường, đồng thời cử cán bộ đến trường mua và làm hồ sơ tuyển sinh.

Thời gian nhận danh sách cán bộ cử đi học và mua, nộp hồ sơ từ ngày 09/3/2017 đến hết ngày 20/3/2017. Nếu đủ điều kiện dự tuyển, nhà trường sẽ có giấy triệu tập trực tiếp đến từng học viên. (Liên hệ qua Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh, số 03 - Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương. Điện thoại: 03203.840.389; 03203.840.734).

Nhà trường không chịu trách nhiệm về các trường hợp chậm, muộn so với quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Đào tạo;

- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Các Sở, ban, ngàng Đảng, MTTQ, đoàn thể tỉnh;

- Các doanh nghiệp, cơ quan TW trên địa bàn;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

               Th.S Đặng Thị Mai

 

Các tin mới hơn
Kế hoạch phát hành Bản tin “Thông tin Lý luận và Thực tiễn” số 62/2019 (25/05/2019)
Kế hoạch phát hành Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 61/2019 (27/02/2019)
Mẫu Báo cáo Kết quả nghiên cứu thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (Khoa Dân vận) (02/01/2019)
Danh sách Học viên tham dự Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018 (26/10/2018)
Bộ câu hỏi thi vấn đáp Hội thi học viên học giỏi lí luận chính trị năm 2018 (24/10/2018)
Các tin cũ hơn
Thông báo nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2017 (30/12/2016)
Quyết định công nhận học viên đủ điền kiện viết tiểu luận và dự thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT - HC A119 - K20 (tại trường) (29/12/2016)
Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT - HC B18 - K21 (Công an tỉnh Hải Dương) (29/12/2016)
Môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT - HC A119 - K20 (Tại trường) (29/12/2016)
Quyết định công nhận học viên đủ điều kiện viết tiểu luận và dự thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC A108 - K19 (huyện Gia Lộc) (22/12/2016)
Thông báo