Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,580
Mẫu giáo án(ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-HVCTQG ngày 17/6/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

MẪU GIÁO ÁN

(Bìa chính)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (*)

TÊN TRƯỜNG

 

GIÁO ÁN

 

 

                Bài:……………………………………………….…….

                   ……………………………………………………..……

                   Phần:…………………………………………………….

                   ………………………………………………….……….

                   Chương trình:…………………………………………..

                                                

 

                                      Người soạn:…………………………………………

                                       Học vị:……………………………………………..

                                      Chức danh: ………………………………………..

                                      Khoa (phòng):……………………………………..

 

 

 

……, tháng…..năm……

Ghi chú: (*) Ví dụ: TỈNH ỦY (ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)……..

                                  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ……..

 

 (Bìa phụ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(*)

TÊN TRƯỜNG

 

 

GIÁO ÁN

                        Bài:………………………………………………

                             ……………………………………………………

                             Phần:……………………………………………..

                             ……………………………………………………

                             Chương trình:…………………………………….

 

 

 

 

                                                Người soạn:………………………………….

                                                Học vị:……………………………………….

                                                Chức danh: ………………………………….

                                                Khoa (phòng):……………………………….

                                                Đối tượng người học:………………………..

                                                Số tiết lên lớp:…………….. (mỗi tiết 45 phút)

 

 

 

……, tháng…..năm……

 

 Ghi chú: (*) Ví dụ: TỈNH ỦY (ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)……..

                       TRƯỜNG CHÍNH TRỊ……..

A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng:……………………………………………………………

2. Thời gian giảng: ……………………………………………………tiết

3. Đối tượng người học:…………………………………………………….

4. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:………………………………………………………..

b. Về kỹ năng:………………………………………………………….

c. Về thái độ:…………………………………………………………..

5. Kế hoạch chi tiết:

Bước

 lên lớp

Nội dung

Phương pháp

Phương tiện

Thời gian

Bước 1

Ổn định lớp

Thuyết trình

(1)

Micro

(2)

5’

(3)

Bước 2

Kiểm tra bài cũ

…………….

……..….….

………………

Bước 3

(Giảng bài mới)

 

 

Nội dung 1

…………….

…………..…….

………………

Nội dung 2

…………….

…………….

………………

Nội dung 3

………..….

………..….

………………

Nội dung 4

…………….

…………….

…………….

……………

…………….

…………...

………………

Bước 4

Chốt kiến thức

……….…….

………..….

………………

Bước 5

Hướng dẫn câu hỏi, bài tập, nghiên cứu tài liệu

………………..

…………….

………………

(1)Ví dụ về phương pháp dạy học

(2)Ví dụ về phương tiện dạy dọc

(3)Ví dụ về thời gian giảng

B. TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG

1. Tài liệu bắt buộc

1.1……………………………………………………………………….……......

1.2……………………………………………………………………………….

v.v….

2. Tài liệu tham khảo

2.1……………………………………………………………………………….

2.2……………………………………………………………………………….   

 v.v…                         

C. NỘI DUNG BÀI GIẢNG (viết đầy đủ, chi tiết nội dung để giảng theo kế hoạch đã xây dựng ở phần A)

1. (Tên mục)…………………………………………….………………………..

1.1. (Tiểu mục)………………………………………………………………….

1.1.1……………………………………………….………………………………………

1.1.2…………………………………………………….………………………………….

2. (Tên mục)……………………………………………………………………..

2.1. (Tiểu mục)………………………………………………………………….

2.1.1……………………………………….………………………………………………

2.1.2……………………………………………..………………………………………….

v.v….

D. CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP

1. Câu hỏi ôn tập

2. Câu hỏi thảo luận

3. Tài liệu phục vụ học tập

 

Bài soạn được thông qua khoa ngày……..tháng…….năm…….

 

    XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA                                                        NGƯỜI SOẠN 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

 

          

 

                                                           

 

 

    XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

            (Ký tên và đóng dấu)

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Quyết định số: 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11/05/2016)
Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành (17/02/2014)
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (07/02/2014)
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 (07/02/2014)
Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (13/09/2013)
Thông báo