Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,426,022
Thiêng liêng di chúc Bác Hồ
TS. Lê Xuân Huy, Phó Hiệu trưởng

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, đất nước ta một tài sản vô cùng quý giá. Đó chính là bản di chúc thiêng liêng của Người. Với vẻn vẹn 1000 từ, nhưng Bản Di chúc của Bác có giá trị tư tưởng vô cùng to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc, những lời căn dặn trong Di chúc của Bác là sự kết tinh tư tưởng đạo đức, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách của một vị lãnh đạo thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lác, một chiến sỹ cộng sản chân chính trọn đời yêu quý con người, cả một đời vì nước, vì dân.

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc là dịp chúng ta tiếp tục ôn lại nội dung ý nghĩa của những lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Bác, để phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Người. Nghiên cứu ý nghĩa lịch sử và giá trị cao đẹp tư tưởng Di chúc của Bác thể hiện ở những điểm cơ bản như sau:

Thứ nhất, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Với tư duy của nhà duy vật Mác xít, Người đón nhận quy luật của cuộc sống bằng phong thái ung dung, tự tại, chuẩn bị việc ra đi bằng những lời dặn dò tâm huyết. Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”([1]). Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của Người thể hiện sự sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước,ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Di chúc là tâm sự của một người đã một đời hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân, là tấm lòng chung thủy với “Các nước anh em và bầu bạn khắp năm châu”

Thứ hai, Di chúc là công trình lý luận sâu sắc về xây dựng Đảng cầm quyền, một Đảng kiểu mới chân chính.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh Khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, lãnh đạo Nhà nước, là người tiên phong trước nhân dân, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác -Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Di chúc đã nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng; đó là “Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”([2]), thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược và thường xuyên để giữ vài trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, lâu dài, bền bỉ, kế thừa tiếp nối, tuy gian khổ nhưng rất vẻ vang; vì vậy Người căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục cho đoàn viên thanh niên, để họ thừa kế xây dựng CHXH “vừa hồng, vừa chuyên”, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Đối với nhân dân lao động “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thứ ba, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là Văn kiện có giá trị to lớn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

Thật vậy, tư tưởng vĩ đại trong Di chúc của Người chẳng những đúc rút những bài học quý về quá trình đấu tranh cách mạng mà còn vạch ra phương hướng đúng đắn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện, nó vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và tương lai; đặc biệt là quan hệ với các đảng cộng sản anh em, cách nước XHCN. Người nhấn mạnh; Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Điều Bác dặn trong Di chúc “Về phong trào cộng sản thế giới” là chỉ dẫn quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng ta, đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên “nền tảng chủ nghĩa Mác -Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”. Di chúc của Bác còn là kết tinh tư tưởng về độc lập dân tộc với sức mạnh thời đại. Ở vấn đề này, khi mà hệ thống CNXH có nhiều biến đổi, nhất là diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới gần đây càng cho chúng ta thấy Di chúc của Người có ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Di chúc vừa là văn kiện của một nhà chính trị, lãnh tụ của Đảng và dân tộc, Người đã sáng tạo ra thời đại mới, “thời đại Hồ Chí Minh”, thời đại độc lập dân tộc và CNXH của dân tộc Việt Nam; vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm vóc của một nhà văn hóa lớn của nhân loại. Di chúc thể hiện cô đọng sâu sắc tư tưởng đổi mới của Người trong xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Người căn dặn “điều cuối cùng”, “những việc hệ trọng, cần làm” sau khi đất nước thống nhất với toàn Đảng, toàn dân ta là vô cùng quý báu.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, thống nhất một lòng, biến đau thương thành hành động “Nguyện suốt đời trung thành với Người”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Bắc - Nam xum họp một nhà để thỏa lòng mong ước của Bác. Đảng ta đã lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, đặc biệt hơn 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển sự nghiệp CNH, HĐH, tăng trưởng kinh tế không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ta ngày một nâng cao, ấm no hạnh phúc. Đưa Việt Nam từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu chậm phát triển phải nhập khẩu gạo, lạm phát kinh tế lại bị bao vây, cấm vận,… đến nay Nước ta đã có chỉ số tăng trưởng khá, thoát khỏi nước thu nhập thấp, (GĐP, xếp 52/180 quốc gia) chỉ số HDI tăng trưởng nhanh, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tuổi thọ trung bình của người dân. Đúng nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Cơ đồ và vị thế của nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay”. Tỉnh Hải Dương sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân góp phần đắc lực vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc, tập trung đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt, Báo cáo Hội Nghị Đảng bộ tỉnh Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI (2015 - 2020) Hải Dương đã cơ bản, vượt các tiêu chí; chỉ số GDP xếp thứ 14/63 tỉnh thành phố cả nước (2018) điều đó thể hiện nỗ lực quyết tâm rất lớn của BCH Đảng bộ Tỉnh, của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Công tác xây dựng Đảng, Xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường Khối Đại đoàn kết, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, trong đó có việc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, cũng như Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội XVI của Đảng bộ đã nêu bên cạnh những thành tựu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đổi mới và hội nhập; Đảng ta cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, đặc biệt là Công tác Đảng, vẫn còn một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc điều lệ Đảng, thậm chí vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Những hạn chế, yếu kém đó nếu không được khắc phục, sửa chữa làm cho Đảng trong sạch “thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” làm phiền lòng Bác, ở nơi xa chắc Bác rất lo lắng. Bên cạnh đó, trong mối quan hệ quốc tế, Đảng ta đã đem hết sức mình với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, cộng sản chân chính; tuy nhiên, vẫn có những lãnh đạo Đảng ở một số nước anh em nhiều lúc chưa thực sự chân thành, hoặc là mang tư tưởng cộng sản kiêu ngạo hoặc tư tưởng dân tộc hẹp hòi trong giải quyết quan hệ đối ngoại thiếu tính xây dựng, thiếu độ tin cậy, tự gây nên sự chia rẽ, bất hòa đã làm đau lòng Bác. Tất cả những dự báo của Bác về cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới cho đến nay, những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị vô cùng sâu sắc.

Tóm lại, 50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào Thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác là một dịp để chúng ta ôn lại lời căn dặn tâm huyết của vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phòng dân tộc, danh nhân văn hoa Thế giới đã để lại.

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng Việt Nam mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam XHCN, hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.([1])Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhNxb. Chính trị quốc gia,H.2015, tr 51, 47.

([2])Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhNxb. Chính trị quốc gia,H.2015, tr 51, 47.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Giảng viên trẻ trường Chính trị tỉnh Hải Dương phấn đấu tự học theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (30/08/2019)
Yêu cầu của người giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (22/08/2019)
Một số kinh nghiệm thu hút học viên nghe bài đối với giảng viên trẻ hiện nay (21/08/2019)
Một số điểm mới về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quy định số 09-QĐi/TW (19/08/2019)
Một số kinh nghiệm từ công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng tại trường Chính trị tỉnh Hải Dương (23/07/2019)
Thông báo