Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,387,473
Một số lớp liên kết đào tạo của trường

Một số lớp Liên kết đào tạo của trường từ năm 1997 đến nay

 

+ §¹i häc ChÝnh trÞ vµ §¹i häc Hµnh chÝnh:                06 líp  =    649 h/viªn

+ Cao ®¼ng Qu¶n trÞ v¨n phßng                                    01 líp  =    81 h/viªn

+ Trung häc  v¨n tư ưtr÷:                                        02 líp  =     189 h/viªn

+ Trung cÊp Thanh VËn                                                01 líp  =     84 h/viªn

+ Trung cÊp Hµnh chÝnh v¨n phßng                              01 líp  =     68 h/viªn

+ Båi d­ưìng pư¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÝch cùc:                2 líp  =     75 h/viªn 

+ NghiÖp vô c«ng t¸c thèng kª:                                     02 líp  =  484 h/viªn

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo