Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,455,592
Công tác vận động nông dân, tổ chức và hoạt động của Hội nông dân ở cơ sở

          Người soạn         : Nguyễn Thị Mai

          Đối tượng giảng : Trung cấp lý luận chính trị- hành chính

          Số tiết giảng       : 05 tiết

          Thời gian soạn    : Năm 2013

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Học viên nắm vững khái niệm và quan điểm chỉ đạo công tác vận động nông dân trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam và trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Học viên biết vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn trong công tác vận động nông dân ở địa phương, cơ sở đơn vị.

- Đánh giá thực trạng công tác vận động nông dân ở địa phương, đơn vị từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những biện pháp cơ bản nhằm làm tốt công tác vận động nông dân ở cơ sở

B. KẾT CẤU NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN, TRỌNG TÂM CỦA BÀI

I. Công tác vận động nông dân trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam                                                                                                         ( 60 phút)                                                                       II. Công tác vận động nông dân trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.     (90phút)                                                                          

III. Tổ chức và hoạt động Hội nông dân ở cơ sở.                           (60 phút)                   

           * Trọng tâm bài:

- Phần II- tiết 2, 3

- Phần III - tiết 3.

C. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, phỏng vấn nhanh, lấy ý kiến ghi lên bảng...

- Đồ dùng dạy học: giáo án, bảng, phấn, micrô…

                       

D. TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG:

- Tài liệu chính:

+ Giáo trình: Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng đoàn thể ở cơ sở (Tập 2) - NXB CT- HC, H,2009.

- Tài Liệu tham khảo:

+ Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của BCT về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân  Việt Nam trong thời kỳ hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn"

 + Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 2,3,5,6,10,11, 12...NXB CT- QG, H, 2002

+ Một số báo, tạp chí chuyên ngành có liên quan

+ Một số vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hội nông dân Việt Nam - NXB Nông nghiệp 2008.

+ Quyết định 17/QĐ- Ttg ngày 24/1/1998 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Quy định trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả"

+ Tài liệu nghiên cứu học tập các nghị quyết hội nghị trung ương 7 khoá X, NXB CTQG 2008.

+Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ X. NXB CTQG, H, 2006

 

E. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP

Tiết 1:

* Bước 1: Ổn định lớp:                                                                 2 phút

* Bước 2: Kiểm tra bài cũ:                                                           3 phút

Câu hỏi:  Đồng chí hãy nêu "Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"?

Đáp án:

Nhiệm vụ của MTTQ được quy định rõ trong điều 2 luật MTTQ đó là:

- Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,

- Tuyên truyền động viên nhân dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà nước.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

- Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

- Tham gia phát triển tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Như vậy đó là 6 nhiệm vụ chính của MTTQVN được quy định rõ trong Đ2 luật MTTQ VN.

Dẫn chuyển ý: Nông dân là một lực lượng hết sức đông đảo, có vai trò to lớn trong mọi cuộc cách mạng. Để tìm hiểu những đặc điểm của giai cấp nông dân cũng như quan điểm của Đảng ta đối với công tác vận động nông dân như thế nào chúng ta cùng vào nội dung bài ngày hôm nay.

* Bước 3: Giảng bài mới:  

 

 

 

 

Công tác vận động nông dân, tổ chức và hoạt động của Hội nông dân ở cơ sở

                                                      

I. Công tác vận động nông dân trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.                                                                                               (60 phút)

 (Gồm 4 nội dung)

1. Khái niệm giai cấp nông dân

(Phương pháp: hỏi- đáp, thuyết trình; thời gian: 10 phút)

- Giảng viên nêu câu hỏi:Các đồng chí hiểu giai cấp nông dân họ là ai?

- GV gọi 1-2 học viên trả lời, sau đó nhận xét, đánh giá và khái quát lại như sau: Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về nông dân:

+ Theo quan niện của Lênin:

- "Giai cấp nông dân là giai cấp của những người sở hữu nhỏ".

Từ thuộc tính trên có thể phân biệt giai cấp nông dân với các giai cấp khác trong xã hội.

+ Theo quan niệm của một số nhà khoa học:

 Nông dân ở nước ta là những người lao động sống ở nông thôn, nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp và nguồn sống chủ yếu dựa vào các sản phẩm lao động trong nông nghiệp.

* Theo quan niệm của Đảng:

Nghị quyết Trung ương 7 khoá X khẳng định :" Nông dân là khái niệm chỉ về thân phận hay nghề nghiệp của một nhóm dân cư trong xã hội phân biệt với công nhân, trí thức. Nông dân theo khái niệm này có hai tiêu chí phân biệt: Một là nghề nghiệp chính là trồng trọt và chăn nuôi; hai là sinh sống ở nông thôn" ( Phân biệt với thành thị).

2. Một số đặc điểm của giai cấp nông dân

( Phương pháp:  thuyết trình, lấy ý kiến ghi lên bảng, thời gian 10 phút)

- Giảng viên nêu câu hỏi: Theo các đồng chí giai cấp nông dân có những mặt tích cực và hạn chế gì?

- Giảng viên gọi học viên trả lời và kết luận

Đặc điểm tích cực

- Là chủ lực quân trên mặt trận đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, có lòng yêu nước nồng nàn.

       

 - Nông dân VN là những người cần cù, chịu khó trong lao động, sống mộc mạc, giản dị, thật thà chất phác.

 

- Nông dân VN có tinh thần cộng đồng cao, sống trọng tình, trọng nghĩa, trọng đạo đức.

 

Đặc điểm hạn chế

           - Tính cộng đồng giới hạn trong khuôn khổ làng xã, có tính chất nhỏ hẹp, cục bộ khép kín

 

- Còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tàn dư phong kiến và tư tưởng nho giáo.

         

          - Có lối tư duy theo chủ nghĩa kinh nghiệm, sống cam chịu

Kết luận: Như vậy bên cạnh những mặt tích cực thì nông dân VN còn có những hạn chế nhất định. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta cần quan tâm và làm tốt công tác vận động nông dân để từng bước phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt hạn chế của mình nhất là trong giai đoạn hiện nay.

3. Công tác vận động nông dân trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

( Phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 20 phút)

* Mục tiêu:

" Xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tạo thành đội quân chủ lực, hùng hậu của cách mạng"

- GV nêu câu hỏi

* Tại sao Đảng ta đưa ra mục tiêu phải liên minh?

 Đảng ta nhận định:

+ Trong cách mạng giai cấp công nhân, nông dân là hai giai cấp bị áp bức bóc lột nặng nề nhất

+ Giai cấp công nhân và nông dân có quan hệ gắn bó máu thịt với nhau nên dễ dàng liên minh với nhau.

+ Nông dân chỉ có thể phát huy vai trò to lớn khi đặt dưới sự lãnh đạo của một giai cấp cách mạng khác.

- GV nêu câu hỏi: Tại sao giai cấp nông dân không thể tự mình đứng lên làm cách mạng?

- Gọi HV, Gv giải thích kết luận

Ngoài những hạn chế chúng ta vừa tìm hiểu ở trên thì một nguyên nhân cơ bản khiến giai cấp nông dân không thể là lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ không thể tiến hành cách mạng đó là: họ không có hệ tư tưởng độc lập, dễ giao động, nghiêng ngả. Họ cũng không có khả nǎng xây dựng một chế độ xã hội mới. Vì vậy họ phải liên minh với một giai cấp cách mạng khác và đó là giai cấp công nhân.

* Kết quả công tác vận động nông dân trong thời kỳ này:

- Giai cấp nông dân đã phát huy tinh thần cách mạng và khả năng tiềm tàng góp phần to lớn vào những thắng lợi của cách mạng

- Cách mạng giải phóng dân tộc đưa vị thế người nông dân từ địa vị những người nô lệ, bị áp bức bóc lột nặng nề trở thành những người làm chủ đất nước, làm chủ nông thôn.

- Là lực lượng hùng hậu nhất trong khối liên minh công nông vững chắc.

Kết luận: Như vậy trong nội dung phần này các đồng chí nắm được 2 vấn đề lớn đó là : Mục tiêu mà Đảng ta đề ra trong thời kỳ này và những kết quả đã đạt được đối với công tác vận động nông dân trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

4. Những bài học trong công tác vận động nông dân

(Phương pháp: thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 20 phút)

a. Phải đánh giá đúng vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng

- GV Nêu câu hỏi:  Vì sao trong khi lãnh đạo cách mạng Đảng ta phải đánh giá đúng vai trò của giai cấp nông dân?

Sở dĩ Đảng ta phải đánh giá đúng vai trò của nông dân là bởi rất nhiều lý do song lý do cơ bản đó là:

+ Chỉ có đánh giá đúng vai trò nông dân mới phát huy được sức mạnh vốn có của họ.

Ngược lại:

+ Nếu không đánh giá đúng vai trò của họ thì dễ dẫn đến những tiêu cực cực đoan trong nông dân.

Như Bác Hồ nói: Chúng ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, đánh giá cho đúng, khen chê cho đúng. Từ đó mới làm tốt công tác vận động nông dân.

b. Phải tập hợp nông dân vào trong tổ chức Hội Nông dân:

- GV nêu câu hỏi:  Vì sao Đảng ta phải tập hợp nông dân vào trong tổ chức Hội?

- Theo quy luật khách quan

- Giai cấp nông dân chỉ có thể phát huy được sức mạnh tối đa và hạn chế những tiêu cực khi vào trong tổ chức Hội

- Vào tổ chức mới đi đến thắng lợi, giải phóng được giai cấp nông dân

c. Phải luôn chăm lo đến lợi ích thiết thân của giai cấp nông dân

- GV nêu câu hỏi: Vì sao Đảng ta phải luôn chăm lo đến lợi ích thiết thân của giai cấp nông dân?

- Lợi ích là thiết thân, thiết thực nhất, để dễ liên kết các thành viên lại với nhau

Vậy lợi ích thiết thực của người nông dân là gì?Bao gồm: Lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần. Do đó trong nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn, không thể tuyệt đối hóa bất kỳ một lợi ích nào mà phải biết kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp, gắn chặt với quyền lợi mỗi công dân.

        - Lợi ích là cơ sở để làm tốt những nhiệm vụ được giao, là động lực để thúc đẩy quá trình đấu tranh

d. Vận động nông dân là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị

* Bác Hồ có nói: "Dận vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

- GV nêu câu hỏi: Vậy ai là người làm công tác dân vận?

- GV trả lời:

Bác Hồ chỉ rõ: "Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên việt, việt minh...) đều phải phụ trách dân vận"

- Đối với Đảng: Cần khẳng định công tác quần chúng trước hết là trách nhiệm của Đảng, là nhiệm vụ chiến lược của Đảng.

- Đối với bộ máy nhà nước: 

- Đối với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân

Kết luận: Như vậy công tác vận động nông dân là một bộ phận rất quan trọng của công tác dân vận của Đảng. Và thực hiện tốt công tác vận động nông dân là thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng ta. Đây không những là nhiệm vụ riêng của một tổ chức nào mà phải là tổng lực của Đảng và cả HTCT nước ta.

II. Công tác vận động nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn                                                             90 phút

(Phương pháp: Hỏi- đáp, thuyết trình)

1. Tình hình giai cấp nông dân Việt Nam                              

(Phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 20 phút)

- Giai cấp nông dân vẫn chiếm đại bộ phận dân số

* Về số lượng:

- Đến nay(2009)  giai cấp nông dân chiếm khoảng 73% dân số và khoảng 70% lực lượng lao động trong xã hội.

- Theo chiến lược phát triển 2020 phấn đấu  còn  khoảng 56%

Như vậy với số lượng trên nông dân vẫn đóng vai trò quan trọng cho nền an ninh lương thực của quốc gia. Vì an ninh lương thực vẫn do những người nông dân đảm nhận.

         - Tư tưởng chính trị của nông dân có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

- Trình độ văn hoá kỹ thuật tay nghề của nông nông dân còn thấp

- Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá kéo theo sự biến động lớn về cơ cấu xã hội nghề nghiệp trong nông dân.

- Trong nông dân có sự phân hoá rất rõ ràng giữa giàu và nghèo, giữa thành thị với nông thôn, giữa miền xuôi với miền ngược, giữa các giai tầng trong xã hội.

- Vị trí vai trò của gia đình, họ hàng thân tộc ngày càng được phát huy

Gia đình là vấn đề hết sức quan trọng của xã hội và trong thời kỳ nào cũng vậy, gia đình luôn là nền tảng và là hạt nhân của xã hội. Và vai trò của gia đình đặc biệt quan trọng hơn trong giai đoạn hiện nay

- Các mặt hàng nông sản của nước ta có nhiều yếu tố chưa ổn định, chất lượng và sức cạnh tranh kém.

- GV nêu câu hỏi: vậy nguyên nhân nào ảnh hưởng đến chất lượng và sức cạnh tranh của các mặt hàng nông phẩm nước ta?

- GV trả lời: Điều này là do nguyên nhân nước ta phát triển chậm, trình độ tay nghề nói chung còn hạn chế. Đó là lý do cơ bản gây khó khăn khi chúng ta cạnh tranh với các hàng nông sản các nước khác.

2. Những nhân tố tác động đến công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. 

(Phương pháp: thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 20 phút)

a. Cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hoá về kinh tế tác động mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn nước ta

- Tác động trực tiếp đến sự phát triển của lực lượng sản xuất, góp phần giải phóng năng lực xã hội

- CM KHCN và toàn cầu hoá tạo cơ hội cho nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường.

b. Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp càng trở nên gay gắt

c. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gặp nhiều khó khăn thách thức

- Một số phong tục tập quán cũ lạc hậu còn bám rễ trong đời sống người dân.

- Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu

- Vấn đề lao động, việc làm, môi trường, đời sống người dân còn bức xúc.

d. Những thành tựu và khuyết điểm của công cuộc đổi mới đất nước 20 năm qua

* Thành tựu:

- Đời sống nông dân được cải thiện và tăng lên đáng kể

- Lòng tin của giai cấp nông dân với Đảng ngày càng tăng lên

- Mối quan hệ giữa nông dân với giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức ngày càng bền chặt.

Mối quan hệ này đã  bền chặt trong lịch sử và ngày nay càng bền chặt hơn: với phương châm 4 nhà: Nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp và ngân hàng.

Đặc biệt

- Tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới

- Tình hình chính trị xã hội ổn định

* Khuyết điểm:

- Tình hình kinh tế xã hội ở nông thôn chuyển biến chậm

- Nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra

đ. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển ngày càng mạnh mẽ

Nền kinh tế thị trường đã đem lại nhiều tác động đến nền kinh tế nông thôn VN. Trong đó có cả những mặt tích cực và cũng không ít những mặt hạn chế đang diễn ra.

* Tích cực:

- Làm thay đổi tư duy, lối làm ăn cũ lạc hậu

- Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Mối quan hệ cộng đồng thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ

* Hạn chế:

- Các giá trị cộng đồng làng xã có nguy cơ bị phá vỡ, quan hệ gia đình, xã hội bị biến dạng.

- Ý thức chính trị của một bộ phận nông dân diễn biến phức tạp

e. Sự biến đổi của giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế thế giới

- Biến đổi về số lượng, chất lượng, cơ cấu

2010 lao động nông nghiệp giảm xuống còn 50%

- Quá trình đô thị hoá nhanh, giao lưu xã hội diễn ra mạnh mẽ

Vì vậy mà cần phải làm tốt công tác vận động nông dân. Đó là những nhân tố tác động trực tiếp đến công tác vận động nông dân trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Mục tiêu của công tác vận động nông dân                           

( Phương pháp: thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 30 phút)

"Xây dựng giai cấp nông dân về mọi mặt để xứng đáng là một lực lượng cơ bản trong việc xây dựng nông thôn mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hoá"

- Gv nêu câu hỏi: Vậy vì sao Đảng ta muốn hướng tới mục tiêu đó? và mục tiêu phát triển về mọi mặt là những mặt gì?

- GV giải thích:

Thứ nhất:

- Xây dựng giai cấp nông dân có trình độ nhất định về văn hoá khoa học kỹ thụât phù hợp với yêu cầu của xã hội, thực hiện công nhân hoá, trí thức hoá nông dân.

- Phát huy quyền làm chủ và nội lực của nông dân

- Xây dựng Hội nông dân VN vững mạnh ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

4. Nhiệm vụ của công tác vận động nông dân                         

(Phương pháp: thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 20 phút)

- Nâng cao giác ngộ chính trị, tinh thần yêu nước cho nông dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức vững chắc.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Vì sao?

- Vận động nông dân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống là nhiệm vụ trọng tâm của công tác vận động nông dân trong thời kỳ mới.

Vậy vì sao đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác vận động nông dân trong thời kỳ mới?

- Nâng cao trình độ dân trí toàn diện cho nông dân.

Đây là nhiệm vụ cấp bách đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của công tác vận động nông dân.

- Vận động nông dân xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn văn minh hiện đại.

- Vân động nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nông thôn.

III. Tổ chức và hoạt động Hội nông dân ở cơ sở                      60 phút

1. Tổ chức cơ sở hội                                                                    

(Phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 10 phút)

Hội nông dân VN cũng giống như các tổ chức quần chúng khác được biên chế thành 4 cấp:

+TW Hội nông dân Việt Nam

+ Hội nông dân cấp Tỉnh

+ Hội nông dân cấp Huyện

+ Hội nông dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) có nông dân.

2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Hội  

(Phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 10 phút)

- Nội dung hoạt động của Hội phải quán triệt được các Nghị quyết của Đảng, chỉ thị số 59- CT/TW của Bộ chính trị khoá VIII, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW khoá IX, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khoá X và nhiệm vụ chính trị điạ phương đề ra.

- Phải đẩy mạnh các phong trào nông dân, trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn

- Tổ chức hướng dẫn nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển ngành nghề, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất trồng, đồi núi trọc, mặt nước ao hồ...

- Tham gia các chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo

- Phát huy vai trò làm chủ của nông dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng xã, thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"

- Trong điểu kiện hiện nay nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ. Nội dung hoạt động của Hội rất phong phú, phải đổi mới hoạt động theo hướng đa dạng vì lợi ích chính đáng của nông dân:

3. Những hoạt động của Hội cơ sở                                            

(Phương pháp thuyết trình,  hỏi đáp, thời gian 25 phút)

Vấn đề cơ bản nhất của Hội cơ sở khi tiến hành đổi mới đó là:

a. Chăm lo lợi ích của nông dân

- Cải thiện dân sinh đó là: cải thiện nâng cao đời sống trước hết là đời sống vật chất.

+ Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân

- Thực hiện dân chủ

b. Tuyên truyền, giáo dục xây dựng người nông dân mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Vậy phải tuyên truyền cho người dân họ hiểu những vấn đề gì?

- Phải tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Giáo dục bồi dưỡng đạo đức lối sống, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, tình nghĩa, nhân hậu, thuỷ chung, có ý thức làm chủ và ý thức trách nhiệm cộng đồng, phát huy người tốt việc tốt, lối sống con người mới, chống những lề thói cổ hủ, lạc hậu.

- Giáo dục bồi dưỡng văn hoá, khoa học công nghệ, tay nghề cho nông dân.

c. Tổ chức phong trào nông dân thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng

Tại sao phải như vậy?

- Các nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân và cả nước.

- Trong thực tế đây là việc khó vận động bởi mặc dù liên quan đến lợi ích của nông dân nhưng chưa liên quan cụ thể ngay.

Bác Hồ của chúng ta có dạy: "Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm tốt được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích của họ mà phải làm".

4. Sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể đối với công tác vận động nông dân.                                  

(Phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, thời gian 15 phút)

a. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nông dân

Vì sao phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng?

- Đảng ta luôn khẳng định công tác vận động quần chúng nói chung, công tác vận động nông dân nói riêng là trách nhiệm của Đảng, là một trong những công tác cơ bản của Đảng.

- Đảng ta khẳng định đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

- Trong quần chúng nhân dân số đông là nông dân cho nên sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nông dân có ý nghĩa rất quan trọng

b. Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác vận động nông dân

- Tất cả các cơ quan từ TW đến địa phương phải tôn trọng nông dân, đề cao ý thức phục vụ nông dân, đề ra các chủ trương, chính sách đáp ứng kịp thời yêu cầu nguyện vộng của nông dân.

VD: Điều 8 Hiến Pháp nước CHXHCNVN có nêu: "Các cơ quan của chính phủ, từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác mọi việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu cưỡi cổ dân như thời kỳ quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta"

- Nhà nước phải tôn trọng vai trò chính trị xã hội của Hội nông dân, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với hội nông dân, cung cấp cho Hội nông dân kinh phí và các điều kiện vật chất để hoạt động.

* Bước 4: CỦNG CỐ BÀI:                                                           5 phút

- Hệ thống hoá kiến thức toàn bài

- Nhấn mạnh phần trọng tâm bài:

+ Công tác vận động nông dân trong quá trình lãnh đạo cách mạng

+ Công tác vận động nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

+ Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác vận động nông dân.

+Tổ chức và hoạt động của Hội nông dân ở cơ sở.

* Bước 5: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP                                               5 phút

Học viên ôn kỹ bài và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Vì sao trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta phải làm tốt công tác vận động nông dân?

Câu 2: Hãy nêu mục tiêu và nhiệm vụ của công tác vận động nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn? Liên hệ với công tác vận động nông dân tại địa phương?

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Mẫu soạn giáo án (13/07/2013)
Thông báo