Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo:

- Gồm Hiệu trưởng và không quá 3 phó hiệu trưởng.

- Chế độ làm việc: Trường chính trị tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng.  Hiệu trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước các cấp trên và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; các phó hiệu trưởng là người giúp hiệu trưởng phụ trách, điều hành và chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về các hoạt động trong các lĩnh vực: công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức - hành chính - quản trị.

 2. Cơ cấu tổ chức:

- Gm có 4 khoa và 3 phòng:

+ Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (bao gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

+ Khoa Xây dựng Đảng (bao gồm: Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng Việt Nam).

+ Khoa Dân vận (bao gồm: Dân vận, Kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý).

+ Khoa Nhà nước và pháp luật.

+ Phòng Đào tạo.

+ Phòng Nghiên cứu khoa học- Thông tin- Tư liệu.

+ Phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị.

3. Về biên chế:

- Chỉ tiêu biên chế hàng năm của Trường chính trị tỉnh (bao gồm cả số hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ - CP) được giao theo định khung biên chế tại Quyết định 184 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư. Việc tuyển dụng biên chế được thực hiện theo quy định của tỉnh, và phải đảm bảo từ hai phần ba tổng biên chế trở lên là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu.
           - Ngoài số biên chế theo chỉ tiêu được giao, Trường chính trị tỉnh xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm một số đồng chí là cán bộ lãnh đạo và chuyên viên nghiên cứu ở một số sở, ban, ngành. Ban giám hiệu điều hành, quản lý việc giảng dạy và thực hiện chế độ của giảng viên kiêm chức.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương