Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Đề tài
Khoa Nhà nước và Pháp luật bảo vệ đề tài khoa học năm 2020

Chiều ngày 29/9/2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học của Khoa Nhà nước và Pháp luật “Xây dựng Bộ câu hỏi ôn tập và đề cương trả lời chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay” do ThS. Đặng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng nhà trường và ThS. Lương Thị Quyên - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật đồng chủ nhiệm đề tài. Dự Hội nghị có ThS. Bùi Quang Toản, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì, cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các thành viên tham gia đề tài và cán bộ, giảng viên Nhà trường.