Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Tổ chức - Nhân sự
Ban giám hiệu


 

 

Họ và tên

TS. Nguyễn Thị Nhật Thu-TUV

Chức vụ

Hiệu trưởng

Chuyên viên cao cấp

Năm sinh

 1974

Email

 

 

 

Họ và tên

TS. Lê Xuân Huy

Chức vụ

Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng         Giảng viên cao cấp

Năm sinh

 1964

Email

 ts.lexuanhuy@gmail.com