Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Thông báo
Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương