Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Sự việc - sự kiện
Trường chính Trị tỉnh Hải Dương xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc mở các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng ngoài kế hoạch hằng năm.

Sáng ngày 20/1/2021 đoàn công tác Trường Chính Trị do đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu –TUV- Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu và hai phòng tham mưu:  phòng Quản lý  Đào tạo và phòng Nghiên cứu Khoa học đã trình Thường Trực tỉnh ủy về chủ trương mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị.

Phát biểu tại Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu đã trình bày khái quát việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài kế hoạch giai đoạn từ năm 2010 – đến 2020 và quá trình thực hiện vai trò của đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh giao tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên trong nội dung có thu học phí tại các lớp ngoài kế hoạch do học viên tự đóng hoặc các cơ quan, đơn vị cử học viên đi học hỗ trợ học viên tiền học phí (không bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp). Nhờ đó, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của đơn vị trong việc tự chủ một phần kinh phí hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo Quy định số 1101 – QĐ/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương trong đó, đồng ý cho trường được mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài chỉ tiêu kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mở rộng các loại hình liên kết với các cơ sở đào tạo trong  và ngoài tỉnh theo kế hoạch sau khi báo cáo và cho phép của thường trực tỉnh ủy trong mỗi lần mở lớp, ở các năm tiếp theo.


Đ/c Nguyễn Thị Nhật Thu –TUV- Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại Thường trực Tỉnh ủy