Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Thông báo
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thanh lý tài sản theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh HD về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá thanh lý tài sản do TCT tỉnh HD quản lý