Trung cấp LLCT
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh)

Môn thi: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin (File đính kèm)
Điểm tốt nghiệp lớp: (File đính kèm)
Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC B16 K21 (BỆNH VIỆN ĐA KHOA)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT-HC A140 (TX Chí Linh)(29/10/2019)
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương