Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Kế hoạch
Kế hoạch bế giảng lớp Trung cấp LLCT -HC A168 -Khóa 23 (Mở tại thị xã Kinh Môn)