Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Trung cấp LLCT
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh)

Môn thi: Một số vấn đề về LLĐCS và LSĐCS Việt Nam (File đính kèm)
Môn thi: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin 
(File đính kèm)
Môn thi: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và Pháp luật XHCN (File đính kèm)
Điểm thi tốt nghiệp (File đính kèm)
Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC B16 K21 (BỆNH VIỆN ĐA KHOA)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện)(30/10/2019)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A140 (TX Chí Linh)(29/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh)(29/10/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương